Aydın Gelmez

Zihin Emeği, Kol Emeği

Yazar: 
Alfred Sohn-Rethel
Çeviri: 
Ayşe Deniz Temiz
Hazırlayan: 
Özge Çelik, Tuncay Birkan
Yayın: 
Metis Yayınları

Sohn-Rethel, Frankfurt Okulu'nun Adorno, Bloch gibi temsilcileri başta olmak üzere Batı Marksizminin önemli isimleriyle temasını hep sürdürmekle birlikte, bu geleneğin "kültür-odaklı" eğilimlerinin dışında durmuş ve kendini Marx'ın siyasal iktisat eleştirisini kültür ve bilgi alanlarını da kuşatacak şekilde genişletmeye adamış son derece özgün bir düşünürdür.

Varlık ve Hiçlik

Yazar: 
Jean Paul Sartre
Çeviri: 
Turhan Ilgaz, Gaye Çankaya Eksen
Yayın: 
İthaki Yayınları

Varlık ve Hiçlik, hiç şüphesiz Jean-Paul Sartre’ın “başyapıtı”dır. Sadece Fransız felsefesi açısından değil genel olarak felsefe tarihi açısından da son büyük ontoloji denemesini temsil eder. Dolayısıyla önemini ve güncelliğini hâlâ korumaktadır ve hiç şüphesiz daha uzun yıllar korumaya devam edecektir. Çünkü, insan, ilk defa bu yapıtta, özgür olmaya “mahkum” edilmiştir…

Varlık Ve Zaman

Yazar: 
Martin Heidegger
Çeviri: 
Kaan H. Ökten
Yayın: 
Agora Kitaplığı

"Varlık 'idesinin' menşei ve imkanlarını araştırabilmek için, formal-mantıksal 'soyutlama' yoluna gitmek, yani teminat altına alınmış bir soru ve cevap ufkunu tayin etmiş olmak asla yeterli olamaz. Yapılması gereken şey, ontolojik fundamental soruyu aydınlığa taşıyacak bir yol arayıp bulmak ve onu katetmektir. Bu yolun, yegane yol olup olmadığına ve hatta doğru yol olup olmadığına, onu katettikten sonra karar verebiliriz. Varlığın nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin kavgayı halihazırda çözümleyebilmemiz mümkün değildir, çünkü o henüz başlamamıştır bile.

Akıl Tutulması

Yazar: 
Max Horkheimer
Çeviri: 
Orhan Koçak
Yayın: 
Metis Yayınları

Akıl Tutulması, Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün ve kurucusu Max Horkheimer'in (1895-1973) temel yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terketmek zorunda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD'de, Avrupa felsefe geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştır. Belki de bu yüzden, "zorluğuyla" ünlü Frankfurt Okulu kuramcılarının en açık, en "kolay" metinlerinden biridir.

Tractatus Logico - Philosophicus

Yazar: 
Ludwig Wittgenstein
Çeviri: 
Oruç Aruoba
Hazırlayan: 
Hilmi Tezgör
Yayın: 
Yapı Kredi Yayınları

Böyle Buyurdu Zerdüşt

Yazar: 
Friedrich Nietzsche
Çeviri: 
Murat Batmankaya
Yayın: 
Say Yayınları

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köye ise almazlar; yersiz yurtsuz bırakırlar. Söylence o ki, on üçüncü köyde çarmıha ererler. Tarih, şu sıra onuncu köy ile on üçüncü köy arasındaki iki köyde Davutoğlu'nun başına ne geldiğini araştırmakla meşgul. Sen doğrucu Davut musun be Nietzsche? Senin neyine sürülüğü, köleliği, öte-dünyacılığı, ahlakçılığı, iyiliği, feodalliği tüm maskelerinden yoksun bırakmak!
Serdaş Taşçı

Grundrisse

Yazar: 
Karl Marx
Çeviri: 
Arif Gelen
Yayın: 
Sol Yayınları

Karl Marx'ın, ilk kez 1939'da Moskova'da Marx-Engels-Lenin Enstitüsü tarafından Almanca olarak sınırlı sayıda yayınlanan 1857-1858 elyazmaları, Türkçeye Almancadan çevrildi ve Fransızca, Editions Sociales, Paris 1980 tarihinde baskılarla karşılaştıralarak yayına hazırlandı. Sol Yayınları Fransızca yayını örnek alarak Grundrisse'yi iki kitap olarak yayına hazırladı.

Alman İdeolojisi

Yazar: 
Friedrich Engels, Karl Marx
Çeviri: 
Sevim Belli
Yayın: 
Sol YUayınları

ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insanı yerine, toplumsal ilişkileri ve onların maddi temelini koyar. Bu durum, Alman İdeolojisi'nin birinci kısmını, esas olarak polemik niteliğinde olan ve Alman ideologlarının eleştirisini sürdüren ve Bruno Bauer, Max Stirner ve gerçek sosyalistleri ilkin yeni zuhur edenler diye damgalayan öteki kısımlarından ayrı olarak yayınlamayı haklı kılmaya yeter.

1844 Elyazmaları (Ekonomi Politik ve Felsefe)

Yazar: 
Karl Marx
Çeviri: 
Kenan Somer
Yayın: 
Sol Yayınları

Okuma Listeleri E-posta:

İçerik yayınları